Made with MAGIX
Er wordt momenteel hard g55+ewerktEr
TTTTra
dfsf
erfdelen voor senioren Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Ontwikkelvisie 12 mei 2022   1. Inleiding Voor u ligt de ontwikkelvisie van een nieuwe kleinschalige woonvorm voor senioren. Initiatiefneemster is Tanja de Man. Zij woont sinds 1996 op De Stoethoeve, aanvankelijk met haar man Tom en na zijn overlijden in 2003 met haar huidige man Corné. Het perceel heeft binnen het vigerende bestemmingsplan de bestemming ‘Maatschappelijk, woonzorgvoorziening’. Binnen deze bestemming mogen maximaal 25 wooneenheden worden gerealiseerd, inclusief een daarbij horende gemeenschappelijke ruimte en een woning voor een beheerder. Als initiatiefnemer zouden wij, Tanja en Corné, het heel jammer vinden als het karakter van De Stoethoeve wijzigt door de bouw van deze 25 wooneenheden. Daarom hebben wij zelf dit initiatief voor een kleinschalig woonproject voor (overwegend) senioren genomen en hebben inmiddels een initiatiefgroep van mensen om ons heen verzameld die dit idee met ons delen. In deze visie zetten wij onze ideeën uiteen. Wij hopen van harte dat de Gemeente wil meewerken aan ons initiatief. Stoethoeve, woonerf voor senioren Het idee van de initiatiefgroep is om 10 tot 15 wooneenheden te realiseren, grotendeels in bestaande bebouwing en deels in het verlengde van de boerderij, in ruil voor sloop van kapschuur en houten stallen . De rest van de bebouwing wordt gerenoveerd. De wooneenheden zijn grotendeels bedoeld voor senioren die elkaar als een goede buur ondersteunen, waardoor opname in een verzorgingstehuis kan worden voorkomen, of ten minste uitgesteld. Met deze opzet en doelgroep denken wij perfect aan te sluiten bij de woonvisie van de gemeente Soest. Namelijk, het bieden van woonruimte voor senioren die willen verhuizen naar een levensloopgeschikte woning en betaalbare koopwoningen voor senioren die een koopappartement zoeken. Dit idee sluit ook goed aan bij onze eigen levensfase. Wij zijn inmiddels rond de 60 en willen er graag aan bijdragen om het erf klaar te stomen voor de toekomst! Een toekomst waarin wij dit mooie plekje willen gaan delen met meerdere bewoners 55+, met een passie voor buiten wonen, voor dieren, en voor elkaar.   2. Woonvisie De afgelopen jaren is het beleid van de overheid meer en meer erop gericht om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dat is iets wat wij natuurlijk allemaal graag willen, maar het is verstandig om daar vooraf goed over na te denken. Door het erf van De Stoethoeve te delen met andere bewoners hopen we een leuk, veilig en levensloopbestendig woonerf te creëren op het mooiste plekje van Nederland: Soest! De essentie van erfdelen is voor ons het creëren van een fijne en veilige omgeving, een gemeenschap die elkaar helpt en vereenzaming voorkomt. Samen wonen op een gedeeld erf, in harmonie met de natuur, respectvol verbonden met elkaar en met de wereld om ons heen. Maar wel met voldoende privacy, en met persoonlijke vrijheid op het gebied van politiek, levensovertuiging, gezondheid, godsdienst, etc. Bij elkaar komen in de gezamenlijke ruimte, gezamenlijk onderhoud plegen, klussen en de tuin/moestuin onderhouden. De verbondenheid die daaruit ontstaat met aandacht en zorg voor elkaar maakt het mogelijk om veel langer thuis te blijven wonen en daarmee de reguliere zorg te ontlasten. Natuur en milieu staan uiteraard hoog in het vaandel, dat de woningen duurzaam en energiezuinig zijn spreekt voor zich. Indien een bewoner echt van zorg afhankelijk wordt laten we dat uiteraard over aan professionals (ruimte voor verplegend personeel en/of slaapwacht aanwezig), maar ook onderling kunnen we een deel daarvan oplossen, zoals lichte mantelzorg. De monumentale schaapskooi behoudt de huidige Maatschappelijke bestemming, en gaat daarnaast dienst doen als gezamenlijke ruimte voor de bewoners van het erf. Maar ook zou het fantastisch zijn als we de schaapskooi kunnen inzetten als gedeelde werkplek en voor activiteiten waarbij we buren en buurt kunnen betrekken. Een educatief aanbod, gebruik makend van aanwezig talent, of juist mensen van buiten De Stoethoeve, voor voorlichting, trainingen of workshops. De opbrengsten van de verhuur van de schaapskooi kunnen worden benut voor gezamenlijke activiteiten en voor werkzaamheden die we moeten uitbesteden, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud aan de monumentale eikenlaan en overige bomen.   3. Ontwikkeling tot woonerf Stoethoeve Op Woonerf Stoethoeve willen we 10 tot 15 woonplekken realiseren voor (overwegend) senioren (55+). Dit zijn veelal 1 persoons-huishoudens, met koopwoningen in het middensegment en misschien enkele huurappartementen. Ook worden er gezamenlijke ruimten en ruimte voor verplegend personeel ingericht en is er de mogelijkheid om de schaapskooi te benutten voor (maatschappelijk) werk. Een passende inrichting van het erf en een ecologische moestuin completeren het geheel. Kortom, samen wonen en leven maar wel met voldoende privacy. Boerderij `t Lange Huus wordt in onze plannen opgedeeld in ca. 6 wooneenheden, met privétuinen aan de westzijde van de boerderij. De kapschuur en paardenboxen maken plaats voor ca. 5 nieuw te bouwen woningen met privétuinen. In ’t Korte Huus willen we 2 wooneenheden realiseren, eveneens met privétuin. De huidige buitenmanege achter op het perceel wordt omgetoverd tot een mooie (moes)tuin van ca 2000 m2.  De resterende ruimte van de binnenmanege wordt ingericht met een overdekte rijhal, paardenstallen en opslag. Naast de binnen binnenmanege wordt een nieuwe buitenmanege aangelegd. De schaapskooi wordt een ruimte waar we gezellig samen kunnen komen. Het huidige maatschappelijke gebruik kan worden voortgezet, en uiteraard is de zaal ook beschikbaar voor bewoners voor werk of privé. Het wonen wordt voornamelijk aan de westzijde van het perceel geconcentreerd. Hiermee ontstaat een natuurlijke scheiding met de paarden en bijbehorende faciliteiten die meer aan de oostzijde van het perceel hun plek krijgen. CPO projectorganisatie  en Procesbegeleiding In dit proces laten wij ons begeleiden door Katja van der Valk van Buildingcommunity. Katja heeft veel ervaring met het begeleiden van CPO projecten. Tevens worden wij zoals al gemeld ondersteund door Platform31 Initiatiefgroep en globale projectplanning Er is reeds een initiatiefgroep actief. Alle aspirant bewoners verenigen zich momenteel in de CPO vereniging `De Stoethoeve` (i.o.). Na een positieve afronding van het vooroverleg worden de volgende fasen doorlopen. Initiatief- en haalbaarheidsfase (2022) Bij deze fase horen activiteiten als: afronding vooroverleg en voorbereiding bestemmingsplanwijziging, het oprichten van de CPO-ontwikkelvereniging; werving nieuwe deelnemers; vaststellen Project Deelname Overeenkomsten (PDO) met financiële doorrekening; opstellen Plan van Eisen; keuze architect. Ontwerpfasen en vergunningen & contracten(eind 2022 - 2023) Het laten doen van onderzoeken; de procedure tot wijziging bestemmingsplan doorlopen; het samenstellen van een bouwteam; het maken van Schetsontwerp (SO); Voor Ontwerp (VO) en een Definitief Ontwerp (DO). Overleg met gemeente (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit), bouwaanvraag en contractvorming met aannemer en installateur. Realisatie/bouw fase (hopelijk eind 2023 – eind 2024) Na afronding van contracten/ hypotheken en onherroepelijke vergunningen: slopen van stallen en kapschuur; de nieuwbouw en verbouw; en de erfinrichting. Financieel Wij kiezen voor (hoofdzakelijk) koopwoningen en wellicht enkele huurappartementen. Op dit moment onderzoeken wij samen met onze adviseurs wat de beste juridische vorm voor dit project is, en hoe we onderlinge afspraken kunnen vastleggen. We kijken daarbij naar al gerealiseerde woongemeenschappen zoals 55+ woongroep Nieuw Amer te Amersfoort en Vriendenerf te Olst. 5. Aansluiting bij beleid Woonzorgarrangement :  Door het erf van De Stoethoeve met andere senioren (55+) te delen hopen we de vraag naar ondersteuning of zorg te voorkomen, en sociale cohesie en ontmoeting te bevorderen. Ons initiatief voldoet daarmee aan de voorwaarden van een woonzorgarrangement zoals deze zijn vastgelegd in de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Hoewel ons initiatief niet in de engste zin voldoet aan de eisen in het vigerende bestemmingsplan past het wel binnen het Masterplan Wonen en Zorg dat door de gemeente Soest in 2020 is gepresenteerd. Daarin staat dat er grote behoefte is aan betaalbare woningen voor senioren/empty nesters wat de doorstroming op de woningmarkt ten goede gaat komen. Het woonzorgarrangement zoals wij ons dat voorstellen op De Stoethoeve sluit perfect aan op deze vraag. We worden momenteel bij de uitwerking van het woonzorgarrangement ondersteund door een procesbegeleider, Platform31 en de landelijke overheid. Overheidsbeleid - relevante ontwikkelingen Er zijn diverse ontwikkelingen en omgevingsfactoren aan te wijzen die maken dat nieuwe woonvormen zoals Erfdelen nu kansrijk worden op het platteland. De meest relevante zijn: - De RVO stimuleert de transformatie van (maatschappelijk) vastgoed naar gezamenlijke woonvormen d.m.v. de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.. - De Nieuwe omgevingswet biedt meer ruimte voor particuliere initiatieven omdat er meer algemene regels gelden in plaats van gedetailleerde vergunningen. De houding bij het beoordelen van plannen wordt ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat er ruimte voor particulieren, ondernemers en organisaties om met initiatieven te komen. Platform31 - ministerie van binnenlandse zaken Platform31 heeft ons toegevoegd aan de pilot die zij samen met het ministerie van binnenlandse zaken heeft opgezet om wooncoöperaties een jaar lang te ondersteunen met het doel om knelpunten op te lossen en waarmee de realisatie van het initiatief dichterbij komt. Tevens krijgen wij ondersteuning van een externe procesbegeleider (Buildingcommunity). We hopen met deze professionele ondersteuning eind 2022 een uitgewerkt plan gereed te hebben! Meerwaarde voor de samenleving en voor de gemeente Maatschappelijk belang: 55+ bewoners kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen door elkaar te ondersteunen, voorkomen van eenzaamheid, lagere zorgkosten, minder gebruik maken van reguliere zorg (WMO,Wlz,PGB), behoud van regie over het eigen leven, bevorderen kennisuitwisseling middels voorlichting, workshops en trainingen. Bijdrage aan een vitaal platteland. Ruimtelijk: conserveren van het mooie buitengebied, conserveren van (deels) leegstaand vastgoed, conserveren van monumentale schaapskooi, behoud historisch erfgoed, grondige renovatie van gebouwen en erfafscheiding, in het landschap passende erfinrichting, vervangen van asbest daken, tegengaan verloedering, aanzicht vanaf de Birkstraat verandert niet (behoudens renovatie), bebouwde oppervlakte blijft gelijk, nieuwbouw op de plaats van de oude kapschuur (of in het verlengde van de boerderij), verkeersdruk neemt af. 6. Conclusie Op basis van het bovenstaande zou een kleinschalig woonproject voor (overwegend) senioren op deze plek kansrijk zijn en een aanvullingen gezien de maatschappelijke context. Wij zijn momenteel met een initiatiefgroep van mensen die deze visie delen bezig om een CPO vereniging op te richten. MAART 2023 Op dit moment wachten we op een reactie van de Gemeente Soest over het aantal woningen dat zij willen toestaan binnen dit project. De Gemeente wil meewerken aan de plannen, maar heeft een kleiner aantal woningen dan gevraagd in gedachte omdat zij van mening zijn dat het gevraagde aantal woningen een toename van verkeer zal betekenen.  Wij hebben onze zienswijze mbt de verkeersgeneratie onderbouwd met een aantal voorbeelden elders in Nederland en hopen uiteraard op een positief antwoord.