Made with MAGIX
Gebruiksregels voor onze feestzaal, beknopte versie van onze algemene voorwaarden: ( uitgebreide versie onderaan de pagina) Onze      standaard      bedragen      zijn      gebaseerd      op      7      uur      gebruik      van      onze      zaal      inclusief      versieren      en      weer      opruimen.      Heeft      u      langer      nodig,      dan      kan      dat      (meestal)      tegen      vergoeding      van      de      extra      uren.            we verwachten   de   zaal   retour   zoals   u   hem   heeft   aangetroffen.   de   checklist   voor   opruimen   en   schoonmaak   ligt   op   locatie.   Eerder   op   de   dag   versieren   en/of   een   dag   later   opruimen   is      uitsluitend   mogelijk   als   dit   geen andere   verhuur   in   de   weg   staat,   en   tegen   vergoeding   van   eventuele   extra   tijd.   Eindtijd   voor   feesten   is   uiterlijk   24   uur.   Bij   uitzondering   is   een   latere   eindtijd   bespreekbaar.   Voorwaarde   is   in   dat   geval   afname   van   drank en bediening bij Kok Cateringservice. Muziek:   het   volume   binnen   in   de   schaapskooi   mag   niet   hoger   zijn   dan   85   dB(a),   naar   beneden   bij   te   stellen   indien   de   deuren   open   staan.   dit   ivm   overlast   voor   omwonenden.   Alle      nooduitgangen      dienen      vrij      te     blijven      van      obstakels,      brandhaspel      en      blussers      moeten      altijd      direct      bereikbaar      zijn.      Voor      onze      zaal      gelden      extra      brandveiligheidseisen      vanwege      de      rieten      kap.      Alle      open   vuur      (dus      ook      waxinelichtjes)      is     verboden.      Versiering      dient      van      brandwerende      kwaliteit      te      zijn.      Uitsluitend      na      toestemming      van      De      Stoethoeve      zijn      buiten      wel      fakkels      en/of      een      vuurkorf      toegestaan.   Roken   uitsluitend   buiten   vóór   de ingang,   of   in   het   hokje.      U      huurt      onze      zaal      inclusief      de      inrichting.      U      mag      tafels      en      stoelen      verzetten,      maar      niet      stapelen      of      `vervangen`door      andere      meubels.      Na      het      feest      dient      u      alles      op      de      oude      plek     terug      te      zetten.      Alle      door   u      aangebrachte      decoratie      weer      verwijderen.      Onze      decoratie      graag      ongemoeid      laten.      Dus      tafelkleden      laten      liggen,      alle      wanddecoratie      laten      hangen,      en      uw      eigen      versiering     niet      aan      onze      decoratie   bevestigen.   Versiering      uitsluitend      te      bevestigen      met      touw      (niet      met      punaises)      en      geen      plakband      op      de      ruiten.      Ballonnen      uitsluitend      laten      knallen      IN      DE      VUILNISBAK.     Achtergebleven      stukjes      zijn      levensgevaarlijk   voor      onze      en      andermans      honden.      Absoluut      géén      confetti      of      ander      klein      materiaal      gebruiken,      ivm      onze      vloer.            Van      zelf      meegebrachte      versiering      en      catering     mag  u  maximaal  1  vuilniszak  bij  ons  achter laten. Voor iedere extra vuilniszak, doos of andere verpakking berekenen wij € 5,- verwijderingkosten. Verkeer:   op   ons   terrein   geldt   een   maximum   snelheid   van   5   km.   Parkeren   uitsluitend   op   het   daarvoor   bestemde   parkeerterrein,   of   op   het   veld   voor   de   schaapskooi.   Uitdrukkelijk   niet   rondom   de   schaapskooi   ivm bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Aansprakelijkheid:      als      huurder      bent      u      (hoofd)aansprakelijk      voor      schade      of      ongevallen      veroorzaakt      door      uzelf      of      door      u      toegelaten      gasten.      De      Stoethoeve      is      nimmer      aansprakelijk      voor      schade      of ongevallen, tenzij door schuld of grove nalatigheid. Dank voor uw begrip ! Algemene voorwaarden (uitgebreide versie) Deze   algemene   voorwaarden   zijn   van   toepassing   op   alle   leveringen,   diensten,   en   verhuur   van   accommodatie   door   De   Stoethoeve.   Reservering   is   pas   definitief   nadat   onze   offerte   door   u   schriftelijk   of   per   mail   is geaccepteerd. Indien uw acceptatie niet binnen 7 dagen na uitbrengen van de offerte  geschied, is de stoethoeve gerechtigd de datum als niet meer gereserveerd te beschouwen. Aansprakelijkheid   klant/gast:   Klant   dient   in   het   bezit   te   zijn   van   een   degelijke   WA   verzekering,   en   verklaart   zich,   onafhankelijk   van   eventuele   uitkering   door   deze   verzekering   aansprakelijk   voor   schade   en/of ongevallen   veroorzaak   door   hemzelf   of   door   hem   uitgenodigde   (rechts)personen   aan   onze   eigendommen   of   aan   die   van   derden.   Aansprakelijkheid   van   klant   geldt   zowel   voor   het   gehuurde   als   voor   alle   overige   op ons   terrein   aanwezige   voorzieningen   waarvan   klant   en/of   zijn   gasten   met   of   zonder   onze   toestemming   gebruik   maken   dan   wel   zich   in   of   op   bevinden.   Klant   en   zijn   gasten   hebben   op   de   overeengekomen   tijden toegang   tot   het   in   de   overeenkomst   omschreven   gehuurde,   met   gebruikmaking   van   de   oprijlaan   tot   en   met   het   parkeerterrein.   Tenzij   uitdrukkelijk   overeengekomen   is   het   niet   toegestaan   het   overige   terrein   te betreden.   Alle   door   klant   en   zijn   gasten   (met   of   zonder   onze   toestemming)   te   betreden   gebouwen   en   gronden   dienen   te   worden   achter   gelaten   in   de   staat   waarin   huurder   deze   heeft   aangetroffen.   Klant/gast   en degenen   die   hem   vergezellen   zijn   hoofdelijk   aansprakelijk   voor   alle   schade   die   voor   De   Stoethoeve   en/of   enige   derde   is/zal   ontstaan   als   direct   of   indirect   gevolg   van   wanprestatie   (toerekenbare   tekortkoming)   en/of onrechtmatige   daad,   waaronder   overtreding   van   deze   algemene   voorwaarden   is   begrepen,   begaan   door   klant/gast   of   degenen   die   hem   vergezellen,   alsmede   schade   veroorzaakt   door   enig   dier   en/of   enige   stof, en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan. Aansprakelijkheid   De   Stoethoeve:De   directie   en/of   medewerkers   van   De   Stoethoeve   kunnen   nimmer   aansprakelijk   worden   gesteld   voor   ongevallen   ,   schade   of   diefstal   op   ons   terrein,   door   klant   of   zijn   gasten meegebrachte eigendommen met inbegrip van schade aan enig vervoermiddel, en onder diens toezicht staande dieren, tenzij veroorzaakt door schuld of grove nalatigheid van (medewerkers van) de Stoethoeve. Brandvoorschriften:   Op   ons   gehele   terrein   geldt   een   rookverbod,   tenzij   uitdrukkelijk   anders   aangegeven.   Onze   feestzaal/cursusruimte      ‘de   schaapskooi’      is   voorzien   van   een   rieten   kap.   Voor   uw   veiligheid   gelden daarom   extra   brandveiligheidseisen.   Alle   uitgangen   dienen   steeds   vrij   te   zijn   van   obstakels.   Brandhaspel   en   brandblussers   dienen   direct   bereikbaar   te   blijven.   Versiering   dient   te   allen   tijde   van   brandwerende kwaliteit   te   zijn,   en   indien   verhuurder   daar   aanleiding   toe   ziet   op   eerste   aanwijzing   te   worden   verwijderd.   Het   gebruik   van   een   BBQ   is   uitsluitend   toegestaan   buiten   op   het   stenen   terras,   zo   ver   mogelijk   verwijderd van de schaapskooi. Roken is niet toegestaan, behoudens op de daarvoor aangewezen plaats buiten bij de ingang van de schaapskooi. Open vuur, zoals kaarsen is ten strengste verboden. Versiering:   Onze   zaal   is   gemeubileerd.   U   mag   onze   meubels   aan   de   kant   zetten,   maar   niet   buiten,   en   ook   niet   stapelen   ivm   beschadiging.   Onze   decoratie   niet   verwijderen,   en   uw   decoratie   niet   aan   de   onze bevestigen. Decoratie bevestigen met touw, niet met punaises/spijkers, en aub geen plakband op de ruiten en op behang. Verkeer:De   maximum   snelheid   op   ons   terrein   is   5   km   per   uur   !   Parkeren   uitsluitend   op   ons   parkeerterrein   en/of   op   het   grasveld   voor   de   schaapskooi.      Het   is   niet   toegestaan   auto`s   te   parkeren   direct   langs   de oprijlaan   en   rondom   de   schaapskooi,   ivm   bereikbaarheid   voor   hulpdiensten.   Ook   andere   vervoersmiddelen   graag   uitsluitend   stallen   op   ons   parkeerterrein.   Om   veiligheidsredenen   mag   de   doorgang   bij   geen   enkele deur   op   ons   terrein   door   enig   vervoermiddel   of   andere   zaak   worden   belemmerd.   De   politie   hanteert   een   streng   beleid   ten   aanzien   van   in   de   berm   geparkeerde   auto`s   !   Zonder   uitdrukkelijke   toestemming   is   het   niet mogelijk auto`s achter te laten op ons terrein. Foto`s: Voor promotiedoeleinden zet De Stoethoeve regelmatig foto`s op de website en/of facebook. Heeft u bezwaar hiertegen, laat dit ons dan vooraf weten. Betaling   ,   annulering   ,   borg   :Betaling   van   het   gehele   overeengekomen   bedrag   incl.   BORG   dient   altijd   voorafgaand   aan   de   reservering   te   geschieden,   tenzij   schriftelijk   anders   overeengekomen.   Blijft   klant   in   gebreke, dan   is   De   Stoethoeve   gerechtigd   de   reservering   als   geannuleerd   te   beschouwen.   Betalingsverplichting   van   de   klant   blijft   echter   onverminderd   bestaan   voor   het   gehele   overeengekomen   bedrag   incl.   levering   van diensten   als   bv   drank   en   bedieningsgeld.   Ook   in   geval   van   no-show   blijft   de   volledige   betalingsverplichting   bestaan.   Bij   annulering   minder   dan   1   maand      voor   reserveringsdatum   is   de   klant   gehouden      50%      van   het totaalbedrag   te   betalen,   en   wel   binnen   7   dagen   na   schriftelijke   annulering.   Bij   annulering   minder   dan   10   dagen   voor   reserveringsdatum   is   de   klant   gehouden         90%      van   het   totaalbedrag   te   betalen,   en   wel   binnen   7 dagen   na   schriftelijke   annulering.   Voor   ieder   gebruik   van   onze   accommodatie   bent   u   een   borgbedrag   verschuldigd   ter   meerdere   zekerheid   van   nakoming   van   algemene   voorwaarden,      verdere   schriftelijke   of mondelinge   aanwijzingen   en   het   verhalen   van   kleinere   schade   op   u   als   klant.   Dit   borgbedrag   geldt   uitdrukkelijk   niet   als   reeds   gerealiseerde   omzet,   en   mag   niet   worden   verrekend   met   eventueel   nog   niet afgerekende   leveringen   of   diensten.   Bij   niet   nakomen   door   klant   en/of   zijn   gasten   van   de   algemene   voorwaarden,      schriftelijke   of   mondelinge   aanwijzingen,   bij   schade   of   vermissing   aan/van   onze   eigendommen,   of indien   meer   gasten   aanwezig   waren   dan   was   opgegeven   is   De   Stoethoeve   gerechtigd   om   (een   deel   van)   de   borg   in   te   houden.         Indien   na   waarschuwing   de   algemene   voorwaarden   en/of   aanwijzingen   van   De Stoethoeve   opnieuw   worden   overtreden,   dan   wel   overlast   wordt   veroorzaakt   aan   derden,   dan   wel   de   openbare   orde   wordt   verstoord   of   dit   redelijkerwijs   kan   worden   verwacht,   is   De   Stoethoeve   gerechtigd   de gehele   borg   in   te   houden   en   indien   nodig   tevens   de   verhuur   per   direct   af   te   breken   zonder   enige   verplichting   tot   terugbetaling   van   overeengekomen   bedragen   voor   huur,   diensten   en   borg.         Achteraf   vindt   geen verrekening plaats voor eventueel minder aantal gasten.  Annulering   door   De   Stoethoeve:De   Stoethoeve   is   te   allen   tijde   bevoegd   de   overeenkomst   te   annuleren   indien   er   voldoende   aanwijzingen   bestaan   dat   de   op   grond   van   die   overeenkomst   te   houden   bijeenkomst   een zodanig   ander   karakter   heeft   dan   verwacht   mocht   worden   op   grond   van   aankondiging   door   de   klant   of   op   grond   van   de   hoedanigheid   van   klant   en/of   gasten,   dat   wij   de   overeenkomst   niet   gesloten   zouden   hebben indien   wij   van   het   werkelijke   karakter   van   de   bijeenkomst   op   de   hoogte   zouden   zijn   geweest.   Indien   De   Stoethoeve   niet   (direct)   tot   bovenstaande   maatregel   over   wenst   te   gaan,   kan   zij   nadere   eisen   stellen   ten aanzien   van   het   verloop   van   de   bijeenkomst.   Indien   blijkt   dat   deze   eisen   niet   (zullen)   worden   nageleefd   kan   zij   alsnog   overgaan   tot   annuleren   van   de   overeenkomst.      Klant   blijft   wel   aansprakelijk   voor   alle   uit bovenstaande   maatregel   voortvloeiende   kosten,   inkomstenderving   en   schade.   Indien   zich   binnen   De   Stoethoeve   onvoorziene   omstandigheden   zouden   voordoen   waardoor   De   Stoethoeve   niet   in   staat   is   de   in   de overeenkomst   genoemde   ruimte   en/of   service   te   leveren,   zal   de   klant   direct   op   de   hoogte   worden   gesteld.   Dit   met   inbegrip   van   privé   omstandigheden   en   nationale   rouw.      De   Stoethoeve   is   gerechtigd   om      een overeenkomst   geheel   of   gedeeltelijk   te   annuleren   indien   bovengenoemde   onvoorziene   omstandigheden   zich   voor   doen.   Indien   de   klant   geen   gebruik   wenst   te   maken   van   door   De   Stoethoeve   aan   te   bieden alternatieven      vervallen   daarmee   wederzijds   alle   rechten   en   plichten.   Door   aangaan   van   een   overeenkomst   met   De   Stoethoeve   (schriftelijk,   of   per   Email)   voor   huur   en   eventueel   bijbehorende   service   verklaart   u   zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Privacybeleid:   Voor   de   totstandkoming   van   een   overeenkomst   met   De   stoethoeve   zijn   enkele   persoonsgegevens   noodzakelijk.   Wij   gaan   zorgvuldig   om   met   de   door   u   verstrekte   informatie   (beveiliging   PC/Telefoon), en delen uw gegevens nooit met derden, behalve in geval van juridische noodzakelijkheid.