Made with MAGIX
Klik op de plattegrond voor de route
Contact: Boerderij de Stoethoeve Birkstraat 131 3768 HE Soest Email: info@stoethoeve.nl Mobiel:    +31 (0)  6 20019160 Kvk: 32121416
     Let op ! Belangrijke informatie !
Gebruiksregels voor onze feestzaal, beknopte versie van onze algemene voorwaarden: ( uitgebreide versie onderaan de pagina) Onze  standaard  bedragen  zijn  gebaseerd  op  7  uur  gebruik  van  onze  zaal  inclusief  versieren  en  weer  opruimen.  Heeft  u  langer  nodig,  dan  kan  dat  (meestal)  tegen  vergoeding  van  de  extra  uren.    we verwachten de zaal retour zoals u hem heeft aangetroffen. de checklist voor opruimen en schoonmaak ligt op locatie. Eerder op de dag versieren en/of een dag later opruimen is  uitsluitend mogelijk als dit geen andere verhuur in de weg staat, en tegen vergoeding van eventuele extra tijd. Eindtijd voor feesten is uiterlijk 24 uur. Bij uitzondering is een latere eindtijd bespreekbaar. Voorwaarde is in dat geval afname van drank en bediening bij Kok Cateringservice. Muziek: het volume binnen in de schaapskooi mag niet hoger zijn dan 85 dB(a), naar beneden bij te stellen indien de deuren open staan. dit ivm overlast voor omwonenden. Alle  nooduitgangen  dienen  vrij  te  blijven  van  obstakels,  brandhaspel  en  blussers  moeten  altijd  direct  bereikbaar  zijn.  Voor  onze  zaal  gelden  extra  brandveiligheidseisen  vanwege  de  rieten  kap.  Alle  open vuur  (dus  ook  waxinelichtjes)  is  verboden.  Versiering  dient  van  brandwerende  kwaliteit  te  zijn.  Uitsluitend  na  toestemming  van  De  Stoethoeve  zijn  buiten  wel  fakkels  en/of  een  vuurkorf  toegestaan. Roken uitsluitend buiten vóór de ingang, of in het hokje.  U  huurt  onze  zaal  inclusief  de  inrichting.  U  mag  tafels  en  stoelen  verzetten,  maar  niet  stapelen  of  `vervangen`door  andere  meubels.  Na  het  feest  dient  u  alles  op  de  oude  plek  terug  te  zetten.  Alle  door u  aangebrachte  decoratie  weer  verwijderen.  Onze  decoratie  graag  ongemoeid  laten.  Dus  tafelkleden  laten  liggen,  alle  wanddecoratie  laten  hangen,  en  uw  eigen  versiering  niet  aan  onze  decoratie bevestigen. Versiering  uitsluitend  te  bevestigen  met  touw  (niet  met  punaises)  en  geen  plakband  op  de  ruiten.  Ballonnen  uitsluitend  laten  knallen  IN  DE  VUILNISBAK.  Achtergebleven  stukjes  zijn  levensgevaarlijk voor  onze  en  andermans  honden.  Absoluut  géén  confetti  of  ander  klein  materiaal  gebruiken,  ivm  onze  vloer.    Van  zelf  meegebrachte  versiering  en  catering  mag  u  maximaal  1  vuilniszak  bij  ons  achter laten. Voor iedere extra vuilniszak, doos of andere verpakking berekenen wij € 5,- verwijderingkosten. Verkeer: op ons terrein geldt een maximum snelheid van 5 km. Parkeren uitsluitend op het daarvoor bestemde parkeerterrein, of op het veld voor de schaapskooi. Uitdrukkelijk niet rondom de schaapskooi ivm bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Aansprakelijkheid:  als  huurder  bent  u  (hoofd)aansprakelijk  voor  schade  of  ongevallen  veroorzaakt  door  uzelf  of  door  u  toegelaten  gasten.  De  Stoethoeve  is  nimmer  aansprakelijk  voor  schade  of ongevallen, tenzij door schuld of grove nalatigheid. Dank voor uw begrip ! Algemene voorwaarden (uitgebreide versie) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten, en verhuur van accommodatie door De Stoethoeve. Reservering is pas definitief nadat onze offerte door u schriftelijk of per mail is geaccepteerd. Indien uw acceptatie niet binnen 7 dagen na uitbrengen van de offerte  geschied, is de stoethoeve gerechtigd de datum als niet meer gereserveerd te beschouwen. Aansprakelijkheid klant/gast: Klant dient in het bezit te zijn van een degelijke WA verzekering, en verklaart zich, onafhankelijk van eventuele uitkering door deze verzekering aansprakelijk voor schade en/of ongevallen veroorzaak door hemzelf of door hem uitgenodigde (rechts)personen aan onze eigendommen of aan die van derden. Aansprakelijkheid van klant geldt zowel voor het gehuurde als voor alle overige op ons terrein aanwezige voorzieningen waarvan klant en/of zijn gasten met of zonder onze toestemming gebruik maken dan wel zich in of op bevinden. Klant en zijn gasten hebben op de overeengekomen tijden toegang tot het in de overeenkomst omschreven gehuurde, met gebruikmaking van de oprijlaan tot en met het parkeerterrein. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen is het niet toegestaan het overige terrein te betreden. Alle door klant en zijn gasten (met of zonder onze toestemming) te betreden gebouwen en gronden dienen te worden achter gelaten in de staat waarin huurder deze heeft aangetroffen. Klant/gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor De Stoethoeve en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van deze algemene voorwaarden is begrepen, begaan door klant/gast of degenen die hem vergezellen, alsmede schade veroorzaakt door enig dier en/of enige stof, en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan. Aansprakelijkheid De Stoethoeve:De directie en/of medewerkers van De Stoethoeve kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen , schade of diefstal op ons terrein, door klant of zijn gasten meegebrachte eigendommen met inbegrip van schade aan enig vervoermiddel, en onder diens toezicht staande dieren, tenzij veroorzaakt door schuld of grove nalatigheid van (medewerkers van) de Stoethoeve. Brandvoorschriften: Op ons gehele terrein geldt een rookverbod, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Onze feestzaal/cursusruimte  ‘de schaapskooi’  is voorzien van een rieten kap. Voor uw veiligheid gelden daarom extra brandveiligheidseisen. Alle uitgangen dienen steeds vrij te zijn van obstakels. Brandhaspel en brandblussers dienen direct bereikbaar te blijven. Versiering dient te allen tijde van brandwerende kwaliteit te zijn, en indien verhuurder daar aanleiding toe ziet op eerste aanwijzing te worden verwijderd. Het gebruik van een BBQ is uitsluitend toegestaan buiten op het stenen terras, zo ver mogelijk verwijderd van de schaapskooi. Roken is niet toegestaan, behoudens op de daarvoor aangewezen plaats buiten bij de ingang van de schaapskooi. Open vuur, zoals kaarsen is ten strengste verboden. Versiering: Onze zaal is gemeubileerd. U mag onze meubels aan de kant zetten, maar niet buiten, en ook niet stapelen ivm beschadiging. Onze decoratie niet verwijderen, en uw decoratie niet aan de onze bevestigen. Decoratie bevestigen met touw, niet met punaises/spijkers, en aub geen plakband op de ruiten en op behang. Verkeer:De maximum snelheid op ons terrein is 5 km per uur ! Parkeren uitsluitend op ons parkeerterrein en/of op het grasveld voor de schaapskooi.  Het is niet toegestaan auto`s te parkeren direct langs de oprijlaan en rondom de schaapskooi, ivm bereikbaarheid voor hulpdiensten. Ook andere vervoersmiddelen graag uitsluitend stallen op ons parkeerterrein. Om veiligheidsredenen mag de doorgang bij geen enkele deur op ons terrein door enig vervoermiddel of andere zaak worden belemmerd. De politie hanteert een streng beleid ten aanzien van in de berm geparkeerde auto`s ! Zonder uitdrukkelijke toestemming is het niet mogelijk auto`s achter te laten op ons terrein. Foto`s: Voor promotiedoeleinden zet De Stoethoeve regelmatig foto`s op de website en/of facebook. Heeft u bezwaar hiertegen, laat dit ons dan vooraf weten. Betaling , annulering , borg :Betaling van het gehele overeengekomen bedrag incl. BORG dient altijd voorafgaand aan de reservering te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Blijft klant in gebreke, dan is De Stoethoeve gerechtigd de reservering als geannuleerd te beschouwen. Betalingsverplichting van de klant blijft echter onverminderd bestaan voor het gehele overeengekomen bedrag incl. levering van diensten als bv drank en bedieningsgeld. Ook in geval van no-show blijft de volledige betalingsverplichting bestaan. Bij annulering minder dan 1 maand  voor reserveringsdatum is de klant gehouden  50%  van het totaalbedrag te betalen, en wel binnen 7 dagen na schriftelijke annulering. Bij annulering minder dan 10 dagen voor reserveringsdatum is de klant gehouden   90%  van het totaalbedrag te betalen, en wel binnen 7 dagen na schriftelijke annulering. Voor ieder gebruik van onze accommodatie bent u een borgbedrag verschuldigd ter meerdere zekerheid van nakoming van algemene voorwaarden,  verdere schriftelijke of mondelinge aanwijzingen en het verhalen van kleinere schade op u als klant. Dit borgbedrag geldt uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet, en mag niet worden verrekend met eventueel nog niet afgerekende leveringen of diensten. Bij niet nakomen door klant en/of zijn gasten van de algemene voorwaarden,  schriftelijke of mondelinge aanwijzingen, bij schade of vermissing aan/van onze eigendommen, of indien meer gasten aanwezig waren dan was opgegeven is De Stoethoeve gerechtigd om (een deel van) de borg in te houden.   Indien na waarschuwing de algemene voorwaarden en/of aanwijzingen van De Stoethoeve opnieuw worden overtreden, dan wel overlast wordt veroorzaakt aan derden, dan wel de openbare orde wordt verstoord of dit redelijkerwijs kan worden verwacht, is De Stoethoeve gerechtigd de gehele borg in te houden en indien nodig tevens de verhuur per direct af te breken zonder enige verplichting tot terugbetaling van overeengekomen bedragen voor huur, diensten en borg.   Achteraf vindt geen verrekening plaats voor eventueel minder aantal gasten.  Annulering door De Stoethoeve:De Stoethoeve is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te annuleren indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die overeenkomst te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant en/of gasten, dat wij de overeenkomst niet gesloten zouden hebben indien wij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte zouden zijn geweest. Indien De Stoethoeve niet (direct) tot bovenstaande maatregel over wenst te gaan, kan zij nadere eisen stellen ten aanzien van het verloop van de bijeenkomst. Indien blijkt dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd kan zij alsnog overgaan tot annuleren van de overeenkomst.  Klant blijft wel aansprakelijk voor alle uit bovenstaande maatregel voortvloeiende kosten, inkomstenderving en schade. Indien zich binnen De Stoethoeve onvoorziene omstandigheden zouden voordoen waardoor De Stoethoeve niet in staat is de in de overeenkomst genoemde ruimte en/of service te leveren, zal de klant direct op de hoogte worden gesteld. Dit met inbegrip van privé omstandigheden en nationale rouw.  De Stoethoeve is gerechtigd om  een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren indien bovengenoemde onvoorziene omstandigheden zich voor doen. Indien de klant geen gebruik wenst te maken van door De Stoethoeve aan te bieden alternatieven  vervallen daarmee wederzijds alle rechten en plichten. Door aangaan van een overeenkomst met De Stoethoeve (schriftelijk, of per Email) voor huur en eventueel bijbehorende service verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Privacybeleid: Voor de totstandkoming van een overeenkomst met De stoethoeve zijn enkele persoonsgegevens noodzakelijk. Wij gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte informatie (beveiliging PC/Telefoon), en delen uw gegevens nooit met derden, behalve in geval van juridische noodzakelijkheid.
06-20019160