Made with MAGIX
Wooninitiatief De Stoethoeve is nog in ontwikkeling. Onderstaand leest u alvast over onze plannen !
Voorwoord Voor u ligt onze brochure over ons wooninitiatief op De Stoethoeve te Soest. Een lang gekoesterde wens om de ruime woonzorgfunctie van De Stoethoeve te gaan benutten gaat binnenkort in vervulling. Juist omdat deze wens al geruime tijd bestaat weten we precies wat we willen realiseren, voor wie, hoe we dat moeten gaan doen om het initiatief tot een daverend succes te maken, en wie we daarbij willen betrekken. Dit wooninitiatief is in vele opzichten vernieuwend. De locatie, het concept, de gekozen doelgroep, de bouwmethode, de organisatie van de zorg, de autonomie van bewoners… Wij hopen dat u na het lezen van onze brochure net zo enthousiast bent als wijzelf, onze samenwerkingspartners, en de doelgroep. Mocht u naar aanleiding van deze brochure vragen hebben, neem dan gerust contact op!
De Stoethoeve Boerderij De Stoethoeve ligt in het mooie (beschermde) buitengebied van Soest, dichtbij Amersfoort langs de N221. Uitstekend bereikbaar zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer, en op korte afstand van winkelcentrum Soest-zuid, het mooie centrum van Amersfoort, en het nieuwe Meander ziekenhuis. Tom en Tanja Stoetman kochten de boerderij op 1 juni 1996. Tom was architect en Tanja runde de boerderij. In de loop der jaren werden terrein en gebouwen stukje bij beetje opgeknapt en aangepast aan de omstandigheden. Helaas overleed Tom in 2003. Tanja maakte gebruik van de mogelijkheden die de boerderij te bieden had om het bedrijf te kunnen continueren. Sinds 2014 wordt zij met raad en daad bijgestaan door haar huidige echtgenoot Corné de Man. Anno 2017 bestaat de boerderij uit `t Lange Huus (woonhuis en deel), de monumentale Schaapskooi (verhuur voor diverse doeleinden), `t Korte Huus (verhuur aan Egwel dagbesteding), en paardenfaciliteiten (stallen, binnen- en buienmanege, weiland en paddock). De Stoethoeve staat op ca 2.6 Ha grond waarvan 8400 m2 bouwvlak. De boerderij heeft een maatschappelijke bestemming, specifiek bestemd voor een kleinschalig woonzorgcentrum. Het bestemmingspan staat 24 zorgwoningen en een beheerderwoning toe.
Wie zijn wij? Tanja en Corné de Man zijn de huidige eigenaren van De Stoethoeve (sinds 1996). Sinds 1 februari 2016 zijn wij geregistreerd partner. (voor meer info zie onze CV). Het wooninitiatief is een groots project voor ons, en ingrijpend voor De Stoethoeve. Niettemin is het onze passie om deze mooie locatie te gaan delen met een groep mensen die naarstig op zoek is naar een aangepaste woonomgeving met zorg. Daarnaast willen wij dit cultureel erfgoed graag behouden voor de toekomst. De Stoethoeve kent een geschiedenis die terug gaat tot vóór 1400 na Chr. Het wooninitiatief maakt het behoud van de deels monumentale gebouwen en beschermde dorpsgezichten goed mogelijk. Uiteraard is het ontwerp aangepast aan de landelijke omgeving en aan de reeds bestaande gebouwen. Ook de continuïteit van het geheel op de lange termijn is over nagedacht. Erfgenamen zullen De Stoethoeve als wooninitiatief zelf in stand houden, dan wel een partij zoeken die dit kan garanderen.
Wat willen we realiseren Op het bouwvlak van De Stoethoeve willen wij uiteindelijk 24 zorgwoningen gaan bouwen die voor alle inkomens bereikbaar moeten zijn, maar we starten met 8 appartementen op de begane grond en eventueel 2 op de eerste verdieping van ‘t Korte Huus die wat groter zullen zijn. De huidige binnenmanege en kapschuur worden gesloopt. Op de plaats van de binnenmanege komen 8 appartementen, en op de plaats van de open loods wordt een kleinere binnenmanege gebouwd. Zo ondervinden de bewoners geen hinder van de paarden en bijbehorend verkeer. Door samenwerking met onze partners willen wij onze bewoners de beste zorg en begeleiding bieden, waarbij autonomie voorop blijft staan. De appartementen op de begane grond hebben allemaal een eigen terras en tuintje. De appartementen hebben een woonkamer met open keuken, een slaapkamer, badkamer, opslagruimte en een overdekte entree. De woningen worden voorzien van CO2-neutrale energie. Vanwege de doelgroep wordt extra aandacht besteed aan (geluids)isolatie. Boerderij `t Lange Huus blijft in privé gebruik als woonhuis en deel.  De Schaapskooi zal worden ingezet als gezamenlijke ruimte,  voor lezingen, teamdagen van zorginstellingen, ed.  Gebouw `t Korte huus blijft op de begane grond in gebruik bij Egwel Dagbesteding. De bovenetage wordt dus verbouwd tot 2 ruime appartementen van ca 75 m2.
CONCEPT Ons concept is simpel en doeltreffend en maakt dat alle aanbieders zich volledig kunnen concentreren op de eigen expertise.  De Stoethoeve is eigenaar, verhuurder en beheerder van de woningen en overige gebouwen. Onze inkomsten bestaan uit huur en servicekosten en wij zorgen voor groot onderhoud en herstellingen die voor rekening van verhuurder komen volgens de wettelijke regelingen. Ieder samenwerkingspartner wordt door de bewoners naar behoefte ingehuurd, en desgewenst kan een bewoner ook kiezen voor een andere aanbieder. Uitzondering hierop is de zorg. Inkoop van zorg/verpleging wordt door alle bewoners collectief gedaan. Autonomie staat voorop. Bewoners hebben inspraak hetgeen bij alle samenwerkingspartners  ruimte geeft  voor verbetering en zorgt dat de aanbieders scherp en prestatiegericht zijn. Indien wenselijk moet het mogelijk zijn om bv jaarcontracten met aanbieders af te sluiten voor alle bewoners gezamenlijk. Basis voor iedere bewoner is dat wonen en zorg is gescheiden. De bewoner huurt van De Stoethoeve een woning en betaalt huur en servicekosten. Daarnaast wordt een bedrag gerekend voor de algemene ruimten. De huur hiervoor en voor diverse aanpassingen kan worden betaald vanuit de wooninitiatieventoeslag. De zorg en begeleiding kan worden betaald vanuit het PGB. Met een VPT (volledig pakket thuis) of MPT (modulair pakket thuis) met maaltijdentoeslag kunnen ook de maaltijden worden ingekocht, maar u mag dat natuurlijk ook zelf regelen.
Appartementen Binnenkort volgt hier meer informatie over de te bouwen woningen.  De woningen worden ca 50 m2 groot. Indeling:  Grote hal (per 2 appartementen) met aansluitend een berging, woonkamer met open keuken, slaapkamer met aansluitend de badkamer. Alle woningen hebben uitzicht op de gezamenlijke tuin, of hebben een eigen tuintje.  Gezamenlijke ruimten, ruimte voor verplegend personeel, en logeermogelijkheid voor familie zijn aanwezig.
Voor Wie ? In Nederland wonen 600.000 mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) Jaarlijks overkomt dit 160.000 mensen. Wat zijn hun klachten? Gedragsverandering 300.000 mensen Geheugenproblemen 375.000 mensen lichamelijke klachten 350.000 mensen concentratieproblemen 400.000 mensen moeite met organiseren 300.000 mensen 100.000 mensen zijn vanwege overprikkeling op zoek naar een stille woonomgeving met zorg Bron: Hersenletsel.nl en Hersenletsel-uitleg.nl
Wat is overprikkeling bij mensen met NAH ? Overprikkeling is een uitputtende situatie die ontstaat als er meer informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. Overprikkeling door geluid is het meest voorkomend. Wanneer je geluiden rondom je niet meer kunt filteren ontstaat een golf van overprikkeling die je voortdurend overspoelt. Vermoeiend, ziekmakend, en voor velen de reden om zo veel mogelijk in de rust van de veilige omgeving te blijven. Maar ook emoties, zien, voelen, ruiken, proeven, warmte of kou, pijn, beweging en zelfs denken kunnen overprikkeling veroorzaken. Gevolgen van overprikkeling: Overmatig veel prikkels :   Informatie opnemen wordt nagenoeg onmogelijk        Veel prikkels  :                  Focussen en leren wordt moeilijk                            Prikkelarme omgeving :     Informatie opnemen, gedachten ordenen gaat goed De hinder van overprikkeling varieert van lichte ergernis tot zware hoofdpijn, pijn aan de ogen, oren en huid, misselijkheid, braken, scheef gezicht, niet kunnen praten of woorden niet kunnen vinden, uitputting tot en met tijdelijke verlammingsverschijnselen. Kijk voor meer informatie op onze bron:  www.Hersenletsel-uitleg.nl  en www.overprikkeling.com 
Financieel Voor dit initiatief zijn we uitgegaan van 2 belangrijke voorwaarden: 1.   Het   project   moet   voor   ons   financieel   haalbaar   zijn   en   blijven.   Vanwege   onze   leeftijd willen we de financiering in 10 jaar af kunnen lossen. 2.    De    woningen    moeten    voor    iedereen    die    een    dergelijke    omgeving    nodig    heeft bereikbaar zijn, dus ook voor de lagere inkomens. 1.   Door   voor   een   snelle   en   betaalbare   bouwmethode   te   kiezen,   is   het   voor   ons   mogelijk om   de   investering   binnen   de   door   ons   gestelde   termijn   te   kunnen   aflossen,   én   voldoende inkomen       te       verwerven.       (zie       voor       meer       info       ons       ondernemingsplan       en meerjarenbeleidsplan). 2.   Wonen   en   zorg   is   gescheiden.   Doordat   de   investering   betrekkelijk   laag   is,   kunnen   de woningen     worden     verhuurd     voor     een     bedrag     rond     de     huursubsidiegrens.     Met huursubsidie   zijn   de   woningen   dan   ook   voor   de   lage   inkomens   bereikbaar.   Zorg   wordt betaald vanuit het PGB. Huur   van   gezamenlijke   ruimten   mag   worden   betaald   vanuit   de   wooninitiatieventoeslag (2017: € 4.102,- per jaar).   Bron: Wlz Artikel 5.13 lid 4 regeling langdurige zorg.
Samen staan we sterk ! Door samen te gaan werken met verschillende partners die ieder hun eigen expertise inbrengen kunnen we de beste zorg, begeleiding en woonomgeving gaan bieden.  Doordat iedere partner zelfstandig zijn diensten aanbiedt, kunnen bewoners zelf de expertise inhuren als zij daar behoefte aan hebben, en blijft ieder partner scherp en klantgericht. De Stoethoeve: faciliteert en beheert Buurtzorg: zal een gespecialiseerd vast team samen stellen voor de 24 uurszorg Hersenletsel-uitleg: Kenniscentrum en erkende patientenbelangenorganisatie op het gebied van NAH/overprikkeling. Egwel: dagbesteding en indicatie-advies
Visie Buurtzorg Buurtzorg is eind 2006 opgericht met als doel de organisatie van de thuiszorg te vereenvoudigen waardoor ruimte wordt geschapen om goede, effectieve en ethisch verantwoorde zorg te kunnen verlenen. Vanaf het begin heeft Buurtzorg de relatie zorgvrager-zorgverlener centraal gezet.  Daarvoor is Buurtzorg terug gegaan naar de principes van “ de oude “ wijkverpleging en is er gekozen voor een nieuwe vorm van organiseren die de bureaucratie beperkt en professionals echt ondersteunt: zonder managers in zelforganiserende teams. Buurtzorg draagt zorg voor een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de cliënt en werkt hiermee ook preventief aan het voorkomen van verlies aan autonomie van de cliënt. Buurtzorg werkt op een manier die de intrinsieke motivatie van de professional versterkt door ruimte en tijd te bieden voor een eigen manier van werken vanuit zelfsturende teams.   Mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Door de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen te versterken en optimaal gebruik te maken van bronnen in de omgeving van mensen die ondersteuning nodig hebben is dit ook in de meeste situaties mogelijk. Als mensen vanwege handicaps, beperkingen, ziekte en/of een beperkte mantelzorg niet meer thuis kunnen wonen wil Buurtzorg dat deze mensen in hun eigen omgeving naar een kleinschalige woonvoorziening kunnen verhuizen.  Als mensen in een vertrouwde omgeving  kunnen  wonen is de kans groter dat de levensloop zoveel mogelijk op een normale manier wordt voortgezet. Buurtzorg gaat uit van kleine wooncomplexen . Buurtzorg levert alleen de zorg en is verantwoordelijk voor de zorgexploitatie.  Op De Stoethoeve is een wooninitiatief in ontwikkeling waaraan Buurtzorg zich wil verbinden als zorgverlener, in een samenwerkingsverband met de 4 andere partners (Stoethoeve, St.Marcus Lutherus Huis (io), hersenletsel-uitleg en Egwel) die ieder hun eigen expertise zullen inbrengen.
Hersenletsel-uitleg Hersenletsel-uitleg is het kenniscentrum voor één van de meest invaliderende gevolgen van hersenletsel: overprikkeling. Wij zijn een klein team met medische en paramedische professionals met neurologie of hersenletsel als expertise en meerdere mantelzorgers en meerdere hersenletselgetroffenen. Allen enorm betrokken bij de mens met hersenletsel. Wij werken allen vrijwillig aan de verschillende informatieve websites en diverse projecten en hebben  tevens een patientenbelangenorganisatie voor mensen met overprikkeling na hersenletsel = Project Overprikkeling. Overprikkeling na hersenletsel is een van de onzichtbare gevolgen die enorm invaliderend en sociaal invaliderend is. Het betekent dat het brein de miljoenen prikkels die we dagelijks ontvangen niet kan filteren of kan remmen waardoor mensen letterlijk ziek of extreem moe kunnen worden en daardoor niet kunnen deelnemen aan het drukke openbare leven. Er bestaat nog geen medicijn of goed hulpmiddel. Woonzorg-centra zijn niet aangepast aan deze handicap. Hersenletsel-uitleg en de patientenbelangenorganiatie van ons Project Overprikkeling staan 100% achter de mooie plannen van De Stoethoeve om daar het eerste prikkelproof woonzorg- centrum van Nederland te maken. We zijn daarom samenwerkingspartner geworden. We kunnen de kennis en expertise leveren aan het toekomstig personeel en aan de mensen van De Stoethoeve, en wij kunnen het keurmerk afgeven dat de locatie geschikt is voor de doelgroep mensen met overprikkeling na hersenletsel.
Egwel Dagbesteding Egwel Dagbesteding  is gevestigd op De Stoethoeve.  Egwel is een zelfstandige dagbesteding  en één van de samenwerkingspartners voor ons wooninitiatief. Zij werken vanuit de passie van de cliënt zelf. Altijd op zoek naar waar jij blij van wordt of interesse in hebt. Je kunt o.a. creatief bezig zijn, muziek maken, een boswandeling maken, buiten bezig zijn, koken of bakken. Egwel kan u ook helpen met indicatie-advies. Kijk voor meer informatie op www.egwel.nl Of kom langs voor een kopje koffie/thee.
Informatie voor toekomstige bewoners Ons wooninitiatief is speciaal bedoeld voor mensen met NAH en als gevolg daarvan overprikkeling. De locatie zal daarop zo veel mogelijk worden aangepast, maar zeker buiten kan het ook bij ons niet volledig stil zijn. Boerderij De Stoethoeve ligt in het mooie buitengebied van Soest, op ca 100 meter afstand van de doorgaande weg. Wij hebben zelf geen vee, maar onze buren hebben koeien en zullen ook met groot materieel hooi moeten oogsten en het weiland bemesten. Op De Stoethoeve wonen enkele paarden, honden en katten. Zo dicht bij de natuur zien wij op ons terrein ook regelmatig een buizerd, uil, hazen, zwaluwen, en diverse andere vogels.
Tijdsplan In 2017 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor dit wooninitiatief. De juiste samenwerkingspartners zijn gevonden, waardoor we alle expertise ` in huis hebben` om onze bewoners in alle opzichten te kunnen ondersteunen. Bewust is gekozen voor een samenwerkingsverband. Geen financiële verplichtingen aan elkaar, iedere partner werkt zelfstandig en factureert ook zelfstandig. Door die zelfstandigheid kan iedere partner naar eigen inzicht en vooral naar tevredenheid van bewoners functioneren zonder extra administratie. Hoe minder overhead, hoe meer tijd, energie en financiën kunnen worden besteedt aan de klant; de zorgvragende bewoner. Uiteraard worden de te leveren diensten wel op elkaar afgestemd en door regelmatig overleg zo nodig bijgesteld. Wij zijn hard op zoek nar een betaalbare bouwmethode, waardoor wij de huur voor onze bewoners laag kunnen houden. Dat valt nog niet mee, maar we hebben er alle vertrouwen in dat onze missie zal slagen. Duurzaam bouwen is wat ons betreft een voorwaarde, en we hopen dan ook dat we niet alleen goedkoop en duurzaam, maar ook liefts energie-neutraal kunnen gaan bouwen. Gedacht wordt aan een pelletkachel en/of warmtepomp. Pellets kunnen wij voor een aanzienlijk deel zelf persen van blad, hout en ander organisch materiaal op de boerderij. Zonnepanelen gaan mogelijk zorgen voor stroom. In de tweede helft van 2018 hopen we de voorbereidingsfase te kunnen afronden, waarna we concrete stappen kunnen gaan zetten. We houden u zeker op de hoogte !